شرکت های دانش بنیان

کارنامه

گفتگو با آقای دکتر نادگران رئیس محترم دانشگاه شیراز در رابطه با شرکت های دانش بنیان

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۷ شهریور ۱۳۹۹