استخدام 250 پرستار در فارس

کارنامه

گفتگو با دکتر لطفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۷ شهریور ۱۳۹۹