آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد
  گفتگو با آقای اسکندری مدیر عامل ستاد دیه استان فارس 
 همدلی مومنانه 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۰ شهریور ۱۳۹۹