کمک های مومنانه

در شهر

توزیع بسته های نذری بین مردم به همت مجمع خیرین محبان اهل بیت -شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۲ شهریور ۱۳۹۹