تمهیدات آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 تمهیدات آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید
  گفتگو با آقای فیاض پور دبیر ستاد ثبت نام استان فارس
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۳ شهریور ۱۳۹۹