ظرفیت اقصادی فارس

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای مهندس شعرا کارشناس اقتصادی و جناب آقای دکتر قادری نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقتصاد فارس در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱۳ شهریور ۱۳۹۹