پروتکل های بهداشتی ویژه بازگشایی مدارس

کرونا

برای جلوگیری از شیوع کرونا در مدارس باید چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۵ شهریور ۱۳۹۹