زنگ مدرسه

برنامه های تلویزیونی

 آیین بازگشایی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا با حضور استاندار فارس

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ شهریور ۱۳۹۹