بازگشایی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

برنامه های تلویزیونی

دکتر رحیمی استاندار فارس در آیین بازگشایی مدارس 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ شهریور ۱۳۹۹