مولودی ترکی و فارسی حضرت عباس (ع)

شب پارسی

مداحی ترکی و فارسی حضرت عباس (ع)

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶