چگونگی تعیین تکلیف سرویس مدارس

رادیو پیگیر

گفتگو با آقای زوربخش، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

در خصوص تعیین تکلیف سرویس مدارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۷ شهریور ۱۳۹۹