پتینه دوزی

هنری

آموزش پتینه دوزی روی لباس با هنرمندی خانم موسوی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۱۸ شهریور ۱۳۹۹