مسابقه لهجه شیرازی

شب پارسی

مسابقه در رابطه با لهجه شیرازی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶