سرعت اینترنت و کلاس های مجازی مدارس

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
بررسی سرعت اینترنت در ایام برگزاری کلاس های مجازی مدارس
رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۸ شهریور ۱۳۹۹