این چند دقیقه مال شماست - 18 شهریور

این چند دقیقه مال شماست

حضور کودکان در مراسم عزاداری محرم
این چند دقیقه با شماست ، تصاویر و ویدئوهای خود را برای ما بفرستید تا در فضای مجازی و شبکه فارس پخش کنیم

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹