توصیه های بهداشتی برای حضور در مدرسه

عبور از کرونا

گفتگو با آقای دکتر کدیور فوق تخصص عفونی کودکان در رابطه با بازگشایی مدارس و اجرای پروتکل های بهداشتی ویژه دانش آموزان

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۸ شهریور ۱۳۹۹