آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 

رادیو پیگیر

 رادیو یگیر 
 آموزش غیر حضوری، ملزومات و اقدامات 
  گفتگو با آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل آموزش و پرورش فارس 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۸ شهریور ۱۳۹۹