نحوه توزیع کتب درسی 

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 بررسی نحوه توزیع کتب درسی 
  گفتگو با آقای پیشرو کارشناس کتب درسی اداره کل آموزش و پرورش فارس 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹