لزوم آدرس صحیح برای اورژانس

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر مرادیان رئیس اورژانس فارس در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۵ شهریور ۱۳۹۹