بانوی کار آفرین

جهش تولید

سرکار خانم حاجیوندی تولید کننده البسه یکبار مصرف بیمارستانی در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲۵ شهریور ۱۳۹۹