تولید و چاپ کتاب

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای درخشان کار آفرین حوزه کتاب در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲۵ شهریور ۱۳۹۹