پیرایشگران خیّر شیراز

در شهر

حضور خیّرین پیراشگر شیراز برای خدمت رسانی به مددجویان خیریه نرگس شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۶ شهریور ۱۳۹۹