مهار کرونا در مهد کودک ها 

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
 تدابیر بهزیستی برای مهار کرونا در مهد کودک ها 
  گفتگو با خانم فروتن ،معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۶ شهریور ۱۳۹۹