کرونا هیچ داروی قطعی ندارد

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر مقدمی فوق تخصص عفونی در رابطه با تاثیر گذاری دارو های فاویپیراویر و رمدسیویر بر بیماران کرونایی 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹