ماسک های غیر استاندارد خطرناک هستند

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر مقدمی فوق تخصص عفونی در رابطه استفاده از ماسک های غیر استاندارد

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹