توصیه های بهداشتی برای سال تحصیلی

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر مقدمی فوق تخصص عفونی در رابطه با حضور دانش اموزان در مدرسه و شروع سال تحصیلی

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹