عملیات والفجر 8

فارسی شو

گفتگو با سردار عبد الله زاده فرمانده تیپ امام حسن مجتبی در برنامه حکایت فتح 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳۰ شهریور ۱۳۹۹