تنگ پراشگفت ممسنی

مستند

دره نوردی و طبیعت گردی در طبیعت بکر تنگ پراشگفت ممسنی در برنامه کوله پشتی

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹