چرا مسافرت بزرگ ترین خطر برای شیوع کرونا است؟

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر حسن زاده متخصص اپیدمیولوژی در رابطه با موج سوم کروان در کشور و فارس در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱ مهر ۱۳۹۹