چه کسانی باید واکسن آنفلوانزا بزنند؟

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
چه کسانی باید واکسن آنفلوانزا بزنند؟
 دکتر مقدمی معاون آموزشی دانشگاه
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲ مهر ۱۳۹۹