شعر دفاع

فارسی شو

شعر خوانی جناب آقای ده بزرگی شاعر نامی استان فارس در وصف رشادت دلیر مردان دفاع مقدس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳ مهر ۱۳۹۹