سرود سرداران

موسیقی تصویر

سرداران
شاعر: فریدون کاویانی

آهنگساز: ملک احمد لطف نژاد

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۶ مهر ۱۳۹۹