پروژه باغ موزه مشاهیر در انتظار منابع مالی

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
پروژه باغ موزه مشاهیر فارس همچنان در انتظار منابع مالی
  امیر -مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۶ مهر ۱۳۹۹