رعایت نکات ایمنی نصب دودکش بخاری

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  رعایت نکات ایمنی نصب دودکش بخاری
  قانع ریس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۷ مهر ۱۳۹۹