گازرسانی به مناطق سرد استان

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  گازرسانی به مناطق سرد استان و روستاهای محروم
 حسین پور _ معاون بهره برداری شرکت گاز فارس 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۹ مهر ۱۳۹۹