عشق یعنی

کاشانه مهر

 

عشق یعنی؛ وقتی که دستتوُ می گیــرم، مطمئن باشم که از خوشی می میـــرم!
عشـق یعنی؛ وقتی که بیقرارت میشـــم، مطمئن باشم که تو می مونی پیشـــم…
عشق یعنی؛ وقتی که دستتــوُ می گیــرم، مطمئن باشم که از خوشی می میــرم!
عشق یعنی؛ وقتی که بیقــرارت میشم، مطمئن باشم که تو می مونی پیشــم…
از صمیــمِ قلبم… با همه احســاسم… پای تو موندم تا، خودموُ بشناسم
وقتِ دیدارِ تو، زیرِ نورِ ماهه… ما دو تا خوشبختیم! راهمون کوتاهه…
عشق یعنی؛ وقتی که دستتوُ می گیــرم، مطمئن باشم که از خوشی می میــرم!

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ مهر ۱۳۹۹