دلیر مردان تیپ 55 هوابرد

در شهر

با ما در شهر بمانید...
موضوع :  8 مهر و سالروز شهادت تعداد زیادی از دلیر مردان تیپ 55 هوابرد شیراز
 

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۳ مهر ۱۳۹۹