پیشگیری از سرقت منزل

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  راه های پیشگیری از سرقت منزل
  سرهنگ حبیبی ،ریس پلیس آگاهی نیروی انتظامی فارس  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۴ مهر ۱۳۹۹