پیشگیری از سرقت خودرو

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  راه های پیشگیری از سرقت خودرو
  سرهنگ حبیبی ،ریس پلیس آگاهی نیروی انتظامی فارس  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۵ مهر ۱۳۹۹