نمایش طنز

شب پارسی

آیتم نمایش طنز در برنامه شب پارسی

اجرا وحید زارعی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶