مشکلات آب سیدان

در استان

در استان
بررسی رویداد ها و وقایع سطح استان فارس
این قسمت : مشکلات آب در شهرستان سیدان

رویداد های استان فارس
۲۱ مهر ۱۳۹۹