باد ها و نباید های کوچ

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  کوچ پاییزه عشایر ،باید ها و نباید ها
  بهرامی  مدیر کل امور عشایر استان فارس  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۱ مهر ۱۳۹۹