بابا فغانی شیرازی

فرهنگ و هنر

معرفی مشاهیر و ادیبان و شاعران پارسی گوی شیرازی
در آیتم سخن سرایان فارس

تولیدات فرهنگی معاونت مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۴ مهر ۱۳۹۹