آقای مهربانی ها

محرم 99

امام رضا مو از هم بچگیام زنجیری و دیونتممشتری پا به قرص دم سقاخونتم
اگه خوبم اگه بد، گداییت افتخارمه
این مدال نوکریت نشونه ی عیارمهآقا، خودتم مثل همو گنبد زردت طلایی
برا ما ایرانیا خودت یه پا کربلایی
همیشه سرت شلوغه بس که مهمون نوازی
یکیشانم نمیره از در خانه ات ناراضی

تولیدات ویژه محرم
۲۶ مهر ۱۳۹۹