سبز پوشان نیروی انتظامی

در شهر

با ما در شهر بمانید...
مراسم بزرگداشت هفته نیروی انتظامی

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۸ مهر ۱۳۹۹