اندازه گیری و الگوی بالا تنه

هنری

آموزش خیاطی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۹ مهر ۱۳۹۹