هفته ناجا در فارس

نگاه روز

گفتگو با سرهنگ استوار، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی فارس در هفته نیروی انتظامی 

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۹ مهر ۱۳۹۹