بررسی مشکلات صدرا 

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
 بررسی مشکلات صدرا 
  دکتر قادری، نماینده مردم شیراز در خانه ملت
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ مهر ۱۳۹۹