دلایل کمبود سیلندر گاز مایع

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  دلایل کمبود سیلندر گاز مایع
  شمس الدینی ،معاون بازرگانی پخش و پالایش نفت فارس  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۲ مهر ۱۳۹۹