نمایش طنز

شب پارسی

آیتم نمایش طنز در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶